3 99 98 — колл-орталығы

  5 45 05 — шұғыл психологиялық көмек

  7 26 79 — емделушілерді қолдау

  Қазанның 50 жылдық көшесі 102А

 Дс-Жм:08:00—20:00
     Сн: 09:00—14:00

Іскерлік этика кодексі

 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ЖӘНЕ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

1.Кодекс кәсіпорынның барлық мүдделі тұлғалармен өзара іс-қимылының этикалық жағын, корпоративтік қатынастардың этикалық нормаларын, сондай-ақ этикалық нормалардың кәсіпорынның және оның қызметкерлерінің күнделікті қызметіне әсер ету тетіктерін реттейтін құжат болып табылады.

 

2.Кодекстің мақсаты болып:

* кәсіпорынның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері өз қызметінде стратегиялық маңызды шешімдер қабылдау кезінде де, күнделікті жағдайларда да басшылыққа алатын негізгі құндылықтарды, қағидаттар мен ережелерді бекіту;

* ұжымда сенім атмосферасын, өзара құрмет пен парасаттылықты сақтау үшін мінез-құлықтың жоғары этикалық стандарттарына негізделген кәсіпорында бірыңғай корпоративтік мәдениетті дамыту;

* атқаратын лауазымына қарамастан, барлық қызметкерлердің кодекс нормаларын біркелкі түсінуі және орындауы;

 

 1. Кәсіпорын өз қызметкерлері мен олардың жұмысын бағалайды:

* кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағдарлану;

* кәсіпқойлық және өзінің кәсіби деңгейін арттыруға ұмтылу;

* лауазымдық міндеттерді орындау кезіндегі бастамашылдық және БЕЛСЕНДІЛІК;

* тәртіптілік және жауапкершілік;

* қызметкерлер арасындағы өзара қолдау;

* кәсіпорынның жас мамандарына көмек көрсету

3.Кәсіпорынның қызметі кәсіпорынның және іскерлік этика мен мінез-құлық ережелерінің талаптарын сақтауға негізделген барлық мүдделі тұлғалардың қатынастарына негізделген. Өзара міндеттемелерді сақтау сындарлы жұмыстың қажетті шарты болып табылады.

 

 

 1. ІСКЕРЛІК ЭТИКАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

1.Кәсіпорынның негізгі корпоративтік принциптері:

 

* Құзыреттілік және кәсіпқойлық-кәсіпорын қызметкерлерінің тиісті білімі, жұмыс тәжірибесі, салмақты және жауапты шешімдер қабылдау қабілеті болуы тиіс. Кәсіпорын өз қызметкерлері үшін кәсіби білім мен дағдылар деңгейін арттыру, кәсіби, шығармашылық қабілеттерін іске асыру, мансаптық өсу әлеуеті мен мүмкіндіктерін дамыту үшін жағдай жасайды;

* Патриотизм-кәсіпорынға мемлекет тарапынан жүктелген жоғары сенім және оның әлеуметтік жауапкершілігі патриотизм сезімін және денсаулық сақтау жүйесінің дамуына ықпал етуге деген ұмтылысты тудырады;

* Ашықтық-кәсіпорын кәсіпорын, оның жетістіктері мен қызметінің нәтижелері туралы ақпараттың барынша ашықтығына, ашықтығы мен сенімділігіне ұмтылады. Кәсіпорын жалғыз қатысушы мен серіктестерді істің жай-күйі туралы адал, уақтылы хабардар етуге, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептілік пен есепке алу сапасын жақсарту негізінде ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін арттыруға ұмтылады. Сонымен бірге, компания коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпарат пен ақпараттың жария етілмеуін бақылайды;

* Жауапкершілік және адалдық-кәсіпорын Қазақстан Республикасы заңнамасының, шарттық қатынастардың, іскерлік айналым дәстүрлерінің және моральдық-адамгершілік қағидаттарының талаптарында белгіленген алынған міндеттемелерге жауапты және адал қарайды. Кәсіпорын мемлекет алдындағы өзінің әлеуметтік жауапкершілігін түсінеді;

* Адалдық пен парасаттылық - Кәсіпорын қызметінің және оның іскерлік беделінің негізі. Кәсіпорын жеке мүдделер мен кәсіби қызмет арасындағы қақтығысқа жол бермейді. Алдау, үндемеу және жалған мәлімдемелер лауазымды адамның, қызметкердің, кәсіпорынның мәртебесіне сәйкес келмейді;

* Жеке тұлғаны құрметтеу-лауазымдық тұлға, кәсіпорын қызметкері, оның лауазымына, жұмыс орнына, атқаратын қызметтік және еңбек міндеттеріне қарамастан басшылыққа алуы тиіс негізгі қағидат. Жеке басты құрметтеу қағидатын өзара сақтау қызметкерлерге қатысты лауазымды адамдар үшін де, лауазымды адамдарға қатысты қызметкерлер үшін де тең дәрежеде міндетті.

 

3.ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ

 

1.Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері:

 

* Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне және Кәсіпорынның корпоративтік рәміздеріне құрметпен қарау; * жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға, мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, барлық халықтардың салт-дәстүрлеріне құрметпен қарауға;

* жоғары кәсіби жұмыс үшін барлық күш-жігерді жұмсау, кәсіпорынның мүлкіне ұқыпты қарау, оны ұтымды және тиімді пайдалану;

* өзінің жұмысқа деген көзқарасымен және мінез-құлқымен ұжымда тұрақты және жағымды жағдай жасауға ықпал ету;

* сыпайы және дұрыс болыңыз;

* немқұрайлылық пен дөрекілікке төзбеу;

* әріптестерге қолдау көрсету және көмек көрсету;

* басқалардың пікіріне мұқият болыңыз;

* сөз бен істің бірлігін қамтамасыз ету. Уәделерді орындау;

* өз қателіктеріңізді жасырмаңыз/ мойындамаңыз;

* өзіне (немесе өзімен байланысты адамдарға) қатысты да, басқа адамдармен қарым-қатынаста да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермеу үшін өзін-өзі ұстау;

* басқа жұмыскерлерге қатысты жеке субъективті пікірін айтуға жол бермеу және басқа жұмыскерлер әрекеттерінің дұрыстығына немесе дұрыс еместігіне жеке баға бермеу;

* құпиялылық нормаларын бұзбай және кәсіпорынның ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, бір-біріне сенімді ақпаратты уақтылы ұсыну;

* тікелей берілген өкілеттіктерсіз немесе кәсіпорынның лауазымды тұлғаларының тікелей тапсырмасынсыз кәсіпорын атынан кез келген тақырыпта көпшілік алдында сөз сөйлеуге, сөз сөйлеуге немесе сұхбат беруге жол бермеу;

* қоршаған ортаға құрмет көрсету және ұқыпты қарау;

* Кодекс талаптарын мұқият зерделеу, түсіну және адал орындау және келіскен жағдайда тиісті растау - нысанын (осы Кодекске қосымша)толтыру • ;

* өзіне қабылдаған міндеттемелер үшін жауапкершілік алу;

* лауазымдық міндеттерін орындау кезінде жеке қарым-қатынас немесе жеке пайда емес, кәсіпорын мүдделерін басшылыққа алу;

* іскерлік этика қағидаттарын және мінез-құлық қағидаларын бұзу мәселелері бойынша тергеп-тексеру жүргізу кезінде жәрдем көрсету;

* жұмыс орнында тазалық пен тәртіпті сақтау, сондай-ақ барлық жұмыс материалдарын тиісті жағдайда сақтау

 

1.Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары:

* Кодекстің негізгі құндылықтары мен қағидаттарын ескере отырып, ашықтық және бейтараптық қағидаттарында басқарушылық шешімдер қабылдау;

* Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және кәсіпорынның ішкі құжаттарымен көзделген олардың алдына қойылған міндеттерді іске асыру үшін жауапкершілікті көтеру;

* жеке үлгі ретінде кодекс талаптарына адалдықты көрсету және олардың орындалуын көтермелеу;

* қарамағындағылар арасында корпоративтік рухты қалыптастыруға, кәсіпорынның ортақ миссиясы, құндылықтары мен қағидаттары біріктірілген командаға ұжымды біріктіруге уақыт бөлу;

* қызметкерлерге нақты міндеттер қою және қажет болған жағдайда нақты нұсқаулықтармен бірге жүру;

* қызметкерлерге өз жұмыстарын орындау үшін қажетті ақпаратқа ашық және тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету;

* қызметкерлерге кеңес беру және тәлім беру; • қандай да бір жағдайларда кәсіпорын қызметкері мәртебесінің төмендеуіне жол бермеу.

 1. Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері өздерінің функционалдық міндеттерін орындағаны үшін төмендегілерді қабылдауға құқылы емес:

* заңды және жеке тұлғалардан ақша, қызмет және басқа да нысандар түрінде сыйақы;

* көпшілік мақұлдаған сыпайылық пен қонақжайлық нормаларына сәйкес немесе хаттамалық және өзге де ресми іс-шараларды өткізу кезінде назар аударудың символдық белгілерін қоспағанда, заңды және жеке тұлғалардың жұмысы бойынша оларға тәуелді сыйлықтары немесе қызметтері.

 

4.Қоғам Кәсіпорын өзінің қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін түсінеді.

3.Кәсіпорын ұмтылады:

* әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуге оң ықпал ету;

* қоғамға қызмет ету, кәсіби білім мен білім деңгейін арттыруға бағытталған бағдарламаларды, басқа да әлеуметтік бағдарламаларды қолдау;

* экономикалық тиімді және мақсатқа сай болған кезде жаңа жұмыс орындарын құру және қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру;

* қоғамдық қатынастарды жетілдіру және өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұйымдармен (қоғамдық, үкіметтік емес және басқалар) сындарлы қарым-қатынас орнатуға.

 

 1. ІСКЕРЛІК ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІ

1.Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің бағыныштылармен, серіктестермен, бәсекелестермен қарым-қатынасындағы іскерлік мінез-құлқы бір-біріне қарама-қайшылықты болдырмайды және мыналарды қамтиды:

* ашық және тілектестік;

* тексерілмеген ақпаратты пайдаланудан бас тарту;

* кәсіпорынның коммерциялық және қызметтік құпиясына қатысты ақпаратты жарияламау;

* өз сөзіне адалдық;

* моральдық құндылықтарды сақтай отырып, мақсаттылық;

* өзінің іскерлік беделін қолдау, тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы көрінеу жалған және расталмаған ақпаратты таратуға қатысудан бас тарту;

* мүдделер қақтығысы жағдайында-дауларды келіссөздер арқылы шешуге қол жеткізу.

 

 1. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕР.

Кәсіпорын мүдделі тұлғалар тарапынан да, сондай-ақ кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері тарапынан да ақталмаған пайдалар мен артықшылықтарды алу немесе сақтау мақсатында сыбайлас жемқорлық және басқа да құқыққа қарсы іс-әрекеттерге жол бермеу үшін барлық күш-жігерін жұмсайды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі тікелей міндет кәсіпорынның лауазымды тұлғаларына жүктеледі. Кәсіпорын қызметкерлері өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы басшылықтың назарына жеткізуге міндетті.

 

 1. ҚҰПИЯ АҚПАРАТ

1.Қазақстан Республикасының заңнамасына, кәсіпорынның ішкі құжаттарына сәйкес осыған жатқызылған ақпарат кәсіпорынның құпия ақпараты деп танылады. Кәсіпорын қызметкерлері үшінші тұлғаларға және оған қол жеткізуге құқығы жоқ өзге қызметкерлерге құпия ақпараттың рұқсатсыз қол жеткізуіне және жария етілуіне жол бермеуге, сондай-ақ деректердің жоғалуына немесе жойылуына жол бермеуге тиіс.

 

 1. КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ

1.Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері корпоративтік рухты қалыптастырып, Кодекс талаптарының сақталуын өз үлгісімен қолдауы тиіс.

2.Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері қызметтік міндеттерін атқару кезеңінде киім, аяқ киім, шаш үлгісін таңдауда іскерлік стиль нормаларын қатаң ұстануға тиіс.

 1. Корпоративтік мәдениетті қалыптастырудың маңызды элементтерінің бірі ұжымда мерекелік іс-шараларды өткізу болып табылады.
 2. Кәсіпорынның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері корпоративтік ойын-сауық немесе спорттық іс-шараларға қатыса алады. Сондай-ақ, мақсаты қызметкерлер арасында корпоративтік рухты арттыру болатын іс-шараларды өткізу бойынша ұсыныстарды өздері енгізе алады.
 3. Кәсіпорын өз қызметкерлері үшін еңбек жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, қоршаған ортаны қорғауды және қорғауды сақтайды, қызметтің осы саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау саласындағы стандарттар мен ережелерді мүлтіксіз орындауға міндетті.
 4. Кәсіпорын жұртшылықпен және бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынаста жоғары этикалық стандарттардың сақталуын қадағалайды. Кәсіпорын лауазымды тұлғалардың көпшілік алдында сөйлеген сөздерінде, өзінің ақпараттық-жарнамалық материалдарында немесе жұртшылықпен байланыс жөніндегі басқа да іс-шараларда жалған ақпарат таратуға, фактілерді жасыруға және/немесе бұрмалауға жол бермейді.

 

 1. Қорытынды

Осы Кодекстің нормаларын сақтау кәсіпорынның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. Осы Кодекстің нормаларын бұзу заңнамада белгіленген тәртіппен жауаптылыққа әкеп соғады.

Сілтемелер

 1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 23 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-319/2020 "Қазақстан Республикасының медицина және фармацевтика қызметкерлерінің Ар-намыс Кодексін бекіту туралы"бұйрығы
© КГП «Рудненская городская поликлиника»